Disclaimer

 

Copyright 
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Drachtster Skutsje. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Drachtster Skutsje is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.
 
Merken 
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Drachtster Skutsje, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Drachtster Skutsje is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
 
Aansprakelijkheid 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Drachtster Skutsje niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Drachtster Skutsje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.
 
Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Drachtster Skutsje is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.
 
Frames 
Het is niet toegestaan deze site te framen.